Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου (εφεξής «οι Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC που είναι προσβάσιμος υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση www.cplpholdings.cy (εφεξής «ο Διαδικτυακός Τόπος»).

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης έχει διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης και ότι θα δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του στο Διαδικτυακό Τόπο.

Ο Διαδικτυακός Τόπος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο και οι πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, διέπονται από ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα, αλλά δεν εγγυάται και συνεπώς απεκδύεται κάθε ρητής ή σιωπηρής ευθύνης και έναντι τρίτων συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς ενδεχόμενα περαιτέρω λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις.

Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις που υπάρχουν, και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει, καθώς επίσης, αναστείλει ή διακόπτει το Διαδικτυακό Τόπο, συνεπεία γεγονότων εκτός του ελέγχου ή ανεξαρτήτως της βουλήσεώς του, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση. Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημίες που προκύψουν από οποιουδήποτε είδους χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή/και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Ειδικότερα, ο Διαδικτυακός Τόπος δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή οποιεσδήποτε ζημίες γενικώς που απορρέουν από ή σε σχέση με την επίσκεψη στο Διαδικτυακό Τόπο ή/και τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία στο Διαδικτυακό αυτό Τόπο θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό στοιχείο με καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή σας. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε επισκέπτη να απομονώσει λογισμικό και αρχείο πληροφοριών (files), να εφαρμόσει "αντι-μολυντικό" λογισμικό και με δικό του τρόπο να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που χρησιμοποιεί καθώς και τα αρχεία πληροφοριών (files), αν μολυνθούν δεν θα καταστρέψουν τις πληροφορίες ή το σύστημά του.

Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο διαδικτυακών τόπων τρίτων που συνδέονται με δεσμούς (links) ή που αναφέρονται στο Διαδικτυακό Τόπο ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτών και δεν παρέχει εγγύηση στον επισκέπτη ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση του Διαδικτυακού Τόπου και του περιεχομένου του, τμηματικά ή άλλως, για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσης τους και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν θα τροποποιείται ή αλλοιώνεται το περιεχόμενο του.

Ωστόσο, ο επισκέπτης θα πρέπει να είναι ενήμερος ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την ρητή άδεια των τρίτων (που ενδέχεται να αναγράφονται στην σχετική ένδειξη του Διαδικτυακού Τόπου).

Tα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (α) επί μέρους περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου και (β) επί του Διαδικτυακού Τόπου και επί του σχετικού διακριτικού τίτλου, είναι ιδιοκτησία του αντίστοιχου εκδότη.