Ενημερωτικό Δελτίο και Έγγραφα Δημόσιας Προσφοράς Ομολογιών 2021

Ενημερωτικό Δελτίο για τη Δημόσια Προσφορά Ομολογιών 2021

Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της Εκδότριας

Εταιρική Σύμβαση Σύστασης της Εγγυήτριας

Πρακτικά της από 07.10.2021 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εκδότριας που Αποφάσισε την Παρούσα Έκδοση ΚΟΔ και Εξειδίκευσε τους Όρους του

Πρακτικά της από 07.10.2021 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εγγυήτριας που Αποφάσισε την Παροχή Εγγύησης στο Πλαίσιο της Παρούσας Έκδοσης ΚΟΔ και Εξειδίκευσε τους Όρους της Εγγύησης

Έκθεση Ευρημάτων Νομικού Ελέγχου για την Εκδότρια, συνταχθείσα από τη δικηγορική εταιρεία «E. Ioannides & Associates LLC»

Έκθεση Συμπερασμάτων Νομικού Ελέγχου για το ΚΟΔ, συνταχθείσα από τη δικηγορική εταιρεία «Καρατζά και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία»

Έκθεση Ευρημάτων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Διεθνές Πρότυπο 4400

Έκθεση Αξιολόγησης Συμμόρφωσης Διεθνές Πρότυπο 3000

Έκθεση Αποτίμησης της KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.