Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC (η «Εταιρεία») είναι τριμελής, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4706/2020. Κύρια αποστολή της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020:

  1. Η παροχή συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του σε ό,τι αφορά τα θέματα που αφορούν τις αποδοχές του Διοικητικού Συμβουλίου, των στελεχών και των εργαζομένων της Εταιρείας, καθώς και τη σύνταξη και έλεγχο της Πολιτικής Αποδοχών και της Έκθεσης Αποδοχών.
  2. Η παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον προγραμματισμό της διαδοχής των μελών του και η διασφάλιση ότι η σύνθεση, η οργάνωση, οι πολιτικές και οι διαδικασίες του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία.

Τα υφιστάμενα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίστηκαν με την από 16.08.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, με ετήσια θητεία.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 16.08.2021 πρακτικό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, έχει ως εξής:

  1. ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ του ΝΕΟΚΛΗ, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή́ Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκαλείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και έκτακτα, οποτεδήποτε τα μέλη της το θεωρούν σκόπιμο και αναγκαίο.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαθέτει και εφαρμόζει δικό της Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την από 16.08.2021 απόφαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και με την από 19.08.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Η Εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική Αποδοχών για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την από 20.08.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. H ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένη στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας

Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας

Έκθεση Αποδοχών 2022

Έκθεση Αποδοχών 2021