Ενημερωτικό Δελτίο και Έγγραφα Δημόσιας Προσφοράς Ομολογιών 2022

Ενημερωτικό Δελτίο για τη Δημόσια Προσφορά Ομολογιών 2022

Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εκδότριας

Εταιρική Σύμβαση Σύστασης της Εγγυήτριας

Πρακτικά της από 11.07.2022 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εκδότριας που Aποφάσισε την Παρούσα Έκδοση ΚΟΔ και Εξειδίκευσε τους Όρους του

Πρακτικά της από 11.07.2022 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εγγυήτριας που Aποφάσισε την Παροχή Εγγυήσης στο Πλαίσιο της Παρούσας Έκδοσης ΚΟΔ και Εξειδίκευσε τους Όρους της Εγγύησης

Έκθεση Ευρημάτων Νομικού Ελέγχου για την Εκδότρια, συνταχθείσα από τη δικηγορική εταιρεία «Ε.Ioannides Associates LLC»

Έκθεση Ευρημάτων Νομικού Ελέγχου για το ΚΟΔ, συνταχθείσα από τη δικηγορική εταιρεία «Καρατζά και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία»

Έκθεση Ευρημάτων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Διεθνές Πρότυπο 4400

Έκθεση Αξιολόγησης Συμμόρφωσης Διεθνές Πρότυπο 3000

Έκθεση Αποτίμησης της KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Δελτίο Τύπου για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC