Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τo Ιδρυτικό Έγγραφο και το Καταστατικό της, η CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC (η "Εταιρεία") διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, Κατηγορία I, Κατηγορία II και Κατηγορία III, και εξελέγησαν με αρχική θητεία ενός, δύο και τριών ετών αντίστοιχα, υποκείμενα σε επανεκλογή / αντικατάσταση, για τριετή θητεία. Συνεπεία αυτού, κάθε έτος λήγει η θητεία των μελών μίας μόνο Κατηγορίας. Μετά τη λήξη της αρχικής θητείας, η θητεία κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί εκάστοτε έως την τρίτη διαδοχική, από την ημερομηνία εκλογής του, ετήσια συνέλευση των μετόχων και, σε κάθε περίπτωση, έως την εκλογή του αντικαταστάτη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, για κάθε υπόθεση που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού της δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή δεν είναι Επιφυλασσόμενο Θέμα ως ορίζεται στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θεσπίζουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τα πρώτα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου διορίζονται εγγράφως από τους υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου και δεν είναι αναγκαία η σύγκληση οποιαδήποτε συνέλευσης για αυτό το σκοπό. Σε εφαρμογή της σχετικής πρόβλεψης του Καταστατικού της Εταιρείας, οι υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου, με την από 14.08.2021 επιστολή τους, όρισαν τα μέλη του πρώτου Διοικητικού της Συμβουλίου, το οποίο αποτελείτο από πέντε (5) μέλη, τρία (3) εκ των οποίων ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, στην οποία η αντικατάσταση ή η εκλογή νέου μέλους ρυθμίζεται ειδικώς στο Καταστατικό της Εκδότριας, σύμφωνα και με τη σχετική πρόβλεψη του άρθρου 9, παρ. 4, του Ν. 4706/2020, τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που ορίσθηκε με την επιστολή των υπογραφόντων στο Ιδρυτικό Έγγραφο, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 14.08.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Μαρία Χατζηβαρνάβα του Γεωργίου Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος- Μέλος Κατηγορίας Ι
Βασίλειος Κούφαρης του Γεωργίου Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος– Μέλος Κατηγορίας ΙI
Σπυρίδων Λεούσης του Αντωνίου Μη Εκτελεστικό Μέλος - Μέλος Κατηγορίας ΙI
Γεράσιμος Καλογηράτος του Γεωργίου Εκτελεστικό Μέλος - Μέλος Κατηγορίας ΙII
Κώστας Νεοκλέους του Νεοκλή Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος - Μέλος Κατηγορίας ΙII

Η επαγγελματική διεύθυνση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι στην οδό Κυπραγόρου 1, 1ος όροφος Στρόβολος, 2012, Λευκωσία, Κύπρος.

Επίσης, οι κ.κ. Κώστας Νεοκλέους και Γεράσιμος Καλογηράτος ως μέλη της Κατηγορίας ΙΙΙ, έχουν τριετή αρχική θητεία, οι κ.κ. Σπυρίδων Λεούσης και Βασίλειος Κούφαρης, ως μέλη της Κατηγορίας ΙΙ, έχουν διετή αρχική θητεία και η κα Μαρία Χατζηβαρνάβα, ως μέλος Κατηγορίας Ι, έχει μονοετή αρχική θητεία. Σε περίπτωση επανεκλογής τους, η θητεία κάθε μέλους θα είναι τριετής.

Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της Εκδότριας

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας

Βιογραφικά Στοιχεία Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας

Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας

Πρόταση για την επανεκλογή μέλους Δ.Σ. από την επερχόμενη ετήσια Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2023