Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου της CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC (η «Εταιρεία») συστάθηκε ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4706/2020 και το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, με την από 17.08.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και την από 17.08.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τους ελληνικούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης του Ν. 4706/2020, ενόψει της Έκδοσης και Εισαγωγής.

Πρωταρχική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου, μεταξύ άλλων, είναι: α) να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και να επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία, β) να παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και να υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της, γ) να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής, δ) να παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, ε) να επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία, και στ) να είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και να προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν.

Η Επιτροπή Ελέγχου ορίστηκε ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 17.08.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και την από 17.08.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με ετήσια θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας τους Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Τα υφιστάμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν ως μέλη με την από 17.08.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 17.08.2021 απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εκδότριας έχει ως εξής:

  1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα υφιστάμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ήτοι (α) όλα τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον Υπέρ-Κλάδο «Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες» και στον Κλάδο «Θαλάσσιες Μεταφορές» (β) δύο εκ των τριών μελών της είναι ανεξάρτητα και πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και, κατά συνέπεια, η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα, (γ) τουλάχιστον ένα μέλος, που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, ήτοι, ο κος Κώστας Νεοκλέους, και (δ) ο Πρόεδρος είναι ανεξάρτητος κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Ο κ. Κώστας Νεοκλέους, ως ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, είναι το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Συνοπτικά, τα βιογραφικά των μελών της Επιτροπής Ελέγχου έχουν ως εξής:

Ο κ. Κώστας Νεοκλέους διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως ορκωτός λογιστής στην Κύπρο, έχοντας εργασθεί, μεταξύ άλλων, από το 2008 έως σήμερα στην εταιρεία Fiducitrust Services Limited στην Λευκωσία, της οποίας τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής του τμήματος οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια Κυπριακών και αλλοδαπών εταιρειών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία, μεταξύ άλλων, σε εσωτερικούς ελέγχους και αξιολογήσεις εταιρειών, περιλαμβανομένων ναυτιλιακών εταιρειών, ελέγχους στο πλαίσιο εισαγωγής αξιών στην Ν.Ε.Α. Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα International Financial Reporting Standards (I.F.R.S) και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα International Standards of Auditing (I.S.A) και ως εκ τούτου διαθέτει όλες τις αναγκαίες γνώσεις για την παροχή, μεταξύ άλλων, συνδρομής στην παρακολούθηση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Ο κ. Νεοκλέους είναι Fellow Chartered Accountant (FCA, ICAEW) με σπουδές στο Institute of Chartered Accountants in England & Wales και κάτοχος BSc στα Οικονομικά (First Class Honours) από το Queen Mary & Westfield College (University of London).

Ο κ. Βασίλειος Κούφαρης είναι Fellow Chartered Accountant (FCA), μέλος του Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW), μέλος του Institute of Certified Public Accountants in Cyprus (ICPAC) και κάτοχος Bachelor of Arts Economics (Accounting & Finance) από το Manchester University (UK). Ο κ. Κούφαρης διαθέτει μακρά επαγγελματική εμπειρία ως ορκωτός λογιστής στην Κύπρο, έχοντας εργασθεί, μεταξύ άλλων, από το 2002 έως το 2006 ως διευθυντής του τμήματος Ελέγχων και Ασφαλιστικών Προγραμμάτων (Audit & Assurance) της εταιρείας KPMG στην Κύπρο, στο πλαίσιο της οποίας έχει διενεργήσει οικονομικούς ελέγχους σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Από το 2007 έως το 2014, εργάσθηκε ως διευθυντής στο τμήμα φορολογικών υπηρεσιών της εταιρείας KPMG στην Κύπρο, παρέχοντας συμβουλές φορολογικής φύσης σε πολυάριθμες συναλλαγές, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρικές συναλλαγές, καθώς και σε συναλλαγές ακίνητης περιουσίας, συγχωνεύσεων και εξαγορών και αναδιάρθρωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Από το 2014 έως σήμερα, τυγχάνει ιδρυτής και Διαχειριστής Εταίρος της εταιρείας VGDA. Η εμπειρία του κ. Κούφαρη εκτείνεται στο transfer pricing, σε τραπεζικά θέματα, στον κατασκευαστικό τομέα, στο τομέα των ασφαλειών, της ναυτιλίας και στον τουρισμό.

Ο κ. Σπυρίδων Λεούσης είναι Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Capital Gas από το 2019. Προηγουμένως, εργάσθηκε ως επικεφαλής του τμήματος επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανάλυσης της Nakilat στο Κατάρ. Κατά την διάρκεια της θητείας του στην Nakilat, πραγματοποίησε συμφωνίες στον τομέα των πλοίων LNG ύψους άνω των US$ dollars. τριών δισ. (US$ dollars 3bn). Εργάσθηκε στην Εθνική Τράπεζα στο τμήμα Management Information System (MIS) και στη συνέχεια στο Treasury της τράπεζας ως ανώτερος αναλυτής. Ο κ. Λεούσης κατέχει MEng στη Ναυπηγική από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει όσες φορές αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της και πάντως τουλάχιστον ανά τρίμηνο.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει δικό της Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την από 18.08.2021 απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου και με την από 19.08.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας