Εγγυήτρια

Τα έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω και άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση της Εγγυήτριας δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ir.capitalpplp.com.

Διοικητικό Συμβούλιο της Εγγυήτριας

Σύμφωνα με την Εταιρική Σύμβαση Σύστασης της Εγγυήτριας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εγγυήτριας μπορεί να αποτελείται από έως οκτώ (8) μέλη, συμπεριλαμβανομένων έως και τριών (3) που ορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τον Ομόρρυθμο Εταίρο (General Partner) και πέντε (5) που εκλέγονται από τους κοινούς μεριδιούχους. Επί της παρούσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εγγυήτριας έχει επτά (7) μέλη, συμπεριλαμβανομένων δύο που έχουν οριστεί αποκλειστικά και μόνο από τον Ομόρρυθμο Εταίρο (General Partner) και πέντε (5) που έχουν εκλεγεί από τους κοινούς μεριδιούχους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από τον Ομόρρυθμο Εταίρο (General Partner) υπηρετούν θητείες καθορισμένες από αυτόν, ενώ τα υπόλοιπα μέλη διαιρούνται σε τρεις (3) σειρές και η κατάταξη των μελών του σε σειρές γίνεται με μία ή περισσότερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας. Υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων θανάτου, παραίτησης, συνταξιοδότησης, αποκλεισμού ή απομάκρυνσης κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του, έκαστο μέλος εκλέγεται για πλήρη τριετή θητεία ανά σειρά και ασκεί νομίμως τα καθήκοντά του έως την ετήσια συνέλευση των μεριδιούχων για το έτος, εντός του οποίου λήγει η θητεία του και την εκλογή του νέου μέλους και την πλήρωση των τιθέμενων προϋποθέσεων.

Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της Εγγυήτριας έχει την ακόλουθη σύνθεση:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Keith Forman του Charles William Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος Δ.Σ. Σειράς ΙΙΙ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Γεράσιμος (Jerry) Καλογηράτος του Γεωργίου Διευθύνων Σύμβουλος του Ομορρύθμου Εταίρου (General Partner) και διορισμένος στο Δ.Σ από τον Ομόρρυθμο Εταίρο (General Partner), Εκτελεστικό Μέλος
Gurpal Grewal του Ajaib διορισμένος στο Δ.Σ από τον Ομόρρυθμο Εταίρο (General Partner), Εκτελεστικό Μέλος
Rory Hussey του John Drew Μέλος Δ.Σ. Σειράς Ι, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Abel Rasterhoff του Ludolf Μέλος Δ.Σ. Σειράς ΙΙ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Ελένη Τσουκαλά του Αθανασίου Μέλος Δ.Σ. Σειράς ΙIΙ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Χριστακόπουλος του Παρασκευά Μέλος Δ.Σ. Σειράς IΙ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Keith Forman, κ. Rory Hussey, κ. Abel Rasterhoff, κα Ελένη Τσουκαλά και κ. Δημήτριος Χριστακόπουλος έχουν χαρακτηρισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητα, σύμφωνα με τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης του NASDAQ Global Select Market και τους κανόνες και κανονισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α.

Η θητεία του Μέλους Σειράς Ι λήγει το Σεπτέμβριο του έτους 2023, των Μελών Σειράς ΙΙ το Σεπτέμβριο του έτους 2024 και των Μελών Σειράς ΙΙΙ το Σεπτέμβριο του έτους 2022.

Δεν υφίστανται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εγγυήτριας και των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι οποίες να προβλέπουν ειδικές παροχές και αποζημιώσεις σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών τους.

Η Εγγυήτρια είναι «αλλοδαπός ιδιώτης εκδότης» (foreign private issuer ή «Αλλοδαπός Εκδότης») σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών των Η.Π.Α. και τους κανόνες του NASDAQ Global Select Market. Σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών των Η.Π.Α., οι Αλλοδαποί Εκδότες υπόκεινται σε διαφορετικές απαιτήσεις γνωστοποίησης από τους εκδότες με έδρα στις Η.Π.Α., καθώς και σε διαφορετικές απαιτήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Σύμφωνα με τους κανόνες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, ένας Αλλοδαπός Εκδότης υπόκειται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης. Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, επιτρέπεται σε έναν Αλλοδαπό Εκδότη να ακολουθεί την πρακτική της χώρας καταγωγής του αντί των απαιτήσεων εισαγωγής του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Καίτοι διατηρεί την επιλογή αυτή, η Εγγυήτρια έχει επιλέξει να συμμορφώνεται με την πλειοψηφία των απαιτήσεων περί εταιρικής διακυβέρνησης του NASDAQ Global Select Market ωσάν να έδρευε στις Η.Π.Α. Ειδικότερα, η Εγγυήτρια έχει επιλέξει να συμμορφώνεται με ορισμένες απαιτήσεις περί εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίες περιλαμβάνουν (1) την απαίτηση συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μέλη, (2) την απαίτηση συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπής Συγκρούσεων Συμφερόντων, και Επιτροπής Αποδοχών και υιοθέτησης γραπτού κανονισμού σχετικά με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες των ως άνω επιτροπών. Συνεπώς, η Εγγυήτρια θεωρεί ότι δεν υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και των απαιτήσεων περί εταιρικής διακυβέρνησης του NASDAQ Global Select Market για εκδότες με έδρα τις Η.Π.Α. που έχουν την εταιρική μορφή της limited partnership, με εξαίρεση ότι δεν έχει συστήσει χωριστή Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου/Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα ως άνω στοιχεία, καθώς και σύμφωνα με την Εταιρική Σύμβαση Σύστασης της Εγγυήτριας και τους νόμους της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εγγυήτριας αποτελείται σήμερα, κατά πλειοψηφία, από ανεξάρτητα μέλη και στις επιτροπή Ελέγχου, Συγκρούσεων Συμφερόντων και Αποδοχών συμμετέχουν αποκλειστικά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Ως αποτέλεσμα, αποκλειστικά ανεξάρτητα μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων, να καθορίζουν τις αμοιβές της Διοίκησης, να προσδιορίζουν αποδοχές μέσω διάθεσης Εταιρικών Μεριδίων ή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης Εταιρικών Μεριδίων (stock and option awards) και να επιλύουν ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης σχετικά με την Εγγυήτρια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση της Εγγυήτριας προβαίνουν σε συνεχή επανεξέταση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, προκειμένου να παρακολουθούν τη συμμόρφωση της Εγγυήτριας με τους ισχύοντες κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης του NASDAQ Global Select Market και τους κανόνες και κανονισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α.

Η Εγγυήτρια έχει υιοθετήσει μια σειρά βασικών εγγράφων περί εταιρικής διακυβέρνησης τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Ηθικής Δεοντολογίας για όλα τα στελέχη και τους υπαλλήλους, ο οποίος ενσωματώνει κώδικα ηθικής δεοντολογίας για τα διευθυντικά στελέχη και κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς για τα στελέχη,
  • τον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου,
  • τον Κανονισμό της Επιτροπής Συγκρούσεων Συμφερόντων, και
  • τον Κανονισμό της Επιτροπής Αποδοχών.